• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

Evaluatie Ledenbijeenkomst LOMOZ 7 december 2016

Op woensdag 7 december 2016, troffen wij elkaar in Nieuwegein om samen met de LOMOZ-sponsoren een leuke en leerzame dag te hebben. Het onderwerp die dag was leren.
Wat heeft de medezeggenschap nodig om een lerend orgaan te zijn – en wat hebben medewerkers nodig om te kunnen en willen leren. Leren; doe je dat voor jezelf of doe je het voor de organisatie. Hoort leren bij het werk of hoort leren bij je eigen ontwikkeling. Je bent nooit te oud om te leren en levenslang doorleren is belangrijker dan ooit. Verschillende invalshoeken zijn deze dag aan de orde gekomen

Inleiding

Aan de Ledenbijeenkomst van LOMOZ is deelgenomen door 76 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst heeft een evaluatie plaats gevonden van de Algemene Vergadering en van de workshops. In deze notitie daarvan kort verslag.
Beoordeling van de Algemene Vergadering

Algemeen Verantwoording
Algemene Vergadering 3,7 3,7

Themabijeenkomst: Een leven lang leren - lang leve het leren!

Het onderwerp die dag is: leren.
- Wat heeft de medezeggenschap nodig om een lerend orgaan te zijn – en wat hebben medewerkers nodig om te kunnen en willen leren?
- Leren; doe je dat voor jezelf of doe je het voor de organisatie?
- Hoort leren bij het werk of hoort leren bij je eigen ontwikkeling?

Je bent nooit te oud om te leren en levenslang doorleren is belangrijker dan ooit. Verschillende invalshoeken zullen deze dag aan de orde komen.
Hieronder vind je korte samenvattingen van de verschillende workshops en als je meer wilt lezen vind je daaronder een meer uitgebreide toelichting op de workshop.

Patrick Hüngens en Susanty Nap van MZ-Services www.mzservices.nl
Workshop: "Terug naar waar het écht om gaat". Een leven lang leren; dat geldt ook voor de medezeggenschap. Te vaak zien we dat medezeggenschap verstrikt raakt in discussies of onderwerpen al dan niet advies- of instemmingsplichtig zijn. En dat terwijl medezeggenschap uitgaat van gedeelde belangen van bestuurder en OR. Waar het wat ons betreft over gaat, is dat in de medezeggenschap datgene wordt besproken dat relevant is. De inhoud.
In deze workshop gingen wij terug naar de bedoeling van medezeggenschap en zonder wet- en regelgeving de dialoog over een ‘leven lang leren’ en duurzame inzetbaarheid van medewerkers op strategisch niveau aan te gaan.

Michiel van Vliet van Zetje www.zetje.nl
Workshop: Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?
Leren en ontwikkelen; van kinds af aan een verplichting en soms een nachtmerrie. Leren wat mag en wat kan, wat hoort en wat niet hoort, vaak zonder dat er naar je geluisterd werd. Cijfers krijgen voor wat je kon of niet kon, zonder rekening te houden met jouw werkelijke talenten. Feitelijk was het meer beleren dan leren; door anderen, van buiten naar binnen… Leren en (zelf)ontwikkeling wordt pas echt effectief wanneer het vanuit jezelf komt, van binnen naar buiten. Welk Zetje heb jij nodig?

Hielke Boersma HBU Training en Advies www.hbu-training-advies-ondernemingsraad.nl/
Workshop: Werken aan de inhoud, met invloed en passie
Bij mijn groenteman, met zo'n ouderwetse weegschaal, verkreeg ik het inzicht waar het in de OR eigenlijk om gaat. Je hebt lichte en zware kwesties en ik legde een bruin papieren zakje met taugé op de weegschaal. Lichte kwesties vragen weinig inspanning en er is weinig tegenwicht (een kerstomaatje) nodig om deze in balans te brengen. Maar dan zware kwesties. Ik pakte een grote papieren zak en vulde deze met droge bonen, kokosnoot, aardappels, sperziebonen, kersen, en bovenop een banaan. Deze "kwesties" vragen om een hele andere aanpak. Ik liet je zien hoe hier mee om te gaan.

Frodo de Valk van SBI Formaat www.sbiformaat.nl/
Workshop Lang leve het leren!
Leren is in elke levensfase van het individu net zo belangrijk als eten en drinken. Het goede nieuws is dat iedereen ook voortdurend leert. Stil blijven staan is zelfs moeilijker dan veranderen. Alleen beseffen we het niet. Organisaties (inclusief de medezeggenschap) leggen te vaak de focus op het formele leren terwijl de kracht om in beweging te komen juist ligt in het informeel leren. In deze workshop gaan we eens anders kijken naar de (toekomstige) behoeften van de organisatie, haar medewerkers en het individu. We gaan onderzoeken hoe een OR nudging kan inzetten rond het thema’s (in)formeel leren, duurzame inzetbaarheid, intersectorale mobiliteit en alle andere mogelijkheden die in de schatkist van de organisatie zitten en maken dat de collega’s gehoord worden.

Makheni Zonneveld van Breinvoorkeuren NBI®, Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments (NBI®) www.breinvoorkeuren.nl/
Workshop: Het creëren van een lerende organisatie.
Door moderne technologie en snelle veranderingen is het creëren van een lerende organisatie pure noodzaak. Organisaties kunnen zich niet langer de luxe veroorloven om lippendienst te bewijzen aan ‘de lerende organisatie’. En in een democratische werksituatie is dit niet langer alleen een taak voor het management. Gewenste resultaten:
- Effectief bijdragen leveren als individu aan de lerende organisatie
- Effectief bijdragen leveren als OR aan de lerende organisatie
- Aannames ter discussie stellen
- De juiste vragen stellen
- Op de juiste wijze de juiste vragen stellen
- Aandacht besteden aan alle leerstijlen – inzicht in neurodiversiteit als basis voor verschillende leerstijlen.

Hans van den Hurk, Hans van den Hurk Advies www.hansvandenhurk-advies.nl/cms/
Workshop: Blijven leren: tussen eigen verantwoordelijkheid en zachte dwang
Duurzame ontwikkeling leidt ertoe dat de werknemer in de arbeidsrelatie niet langer de “zwakkere partij” is. En niet machteloos wordt als zijn huidige functie, of zelfs de hele organisatie, verdwijnt. Dat is prachtig. Maar tegelijkertijd zien we dat de meeste werknemers niet uit zichzelf tot verdere ontwikkeling komen. Zij blijven het liefst zo lang mogelijk in de eigen functie. Ook als de glans eraf is. Zo ontstaat een “ouderenprobleem” dat er niet hoeft te zijn.

Corinne Theloosen en Liesbeth van Bakel van Stavoor www.stavoor.nl/
Workshop: Leren en duurzame inzetbaarheid 1+1=?
Leren & ontwikkelen is één van de zes elementen van het Diem®model, het instrument waarmee Stavoor werk maakt van duurzame inzetbaarheid. In deze workshop staat dit element centraal: wat is de relatie tussen leren en duurzame inzetbaarheid? Wat betekent dit voor de relatie tussen werkgever en werknemer? Wat betekent dit voor de OR en wat kan de OR hiervoor betekenen? Aan de slag met het Diem®model en met werkbare handvatten de deur uit.

Caroline Geelen van Odyssee www.odyssee.nl/
Workshop: Maak van je baan een loopbaan
Leren, jezelf ontwikkelen in het werk, is van alle tijden. In de afgelopen decennia werden veel verschillende termen gebruikt voor ongeveer hetzelfde: mobiliteitsbeleid, employability, levensfasebewustpersoneelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit. Het gaat er altijd over dat mensen in organisaties er goed aan doen in beweging te blijven. Uiteraard geldt dat ook voor het OR werk. Deze workshop biedt aangrijpingspunten voor de OR om over ‘leren’ in gesprek te gaan, met elkaar en met de bestuurder.

Liza Arends van OR-Ondersteuning www.or-ondersteuning.nl/
Workshop: De ambtelijk secretaris
De ambtelijk secretaris is bijna altijd een alleskunner op het gebied van medezeggenschap en groepsbegeleiding. Hij vervult verschillende rollen die hij combineert en afwisselt naar gelang de behoefte van de OR en de groepsfase waarin die zich bevindt. Hoe kan de ambtelijk secretaris zich in deze functie zelf ontwikkelen en investeren in zijn duurzame inzetbaarheid en wat de OR daarin kan bieden als functionele leiding. Voor ambtelijk secretarissen en zijn functioneel leidinggevende

De workshops zijn door de deelnemers als volgt beoordeeld

Sponsor Presentatie Inhoud Algemeen
MZ services Susanty Nap en Patrick Hüngens 4,3 4,1 4,3
Zetje Michiel van Vliet 4,4 4,4 4,4
HBU Training en advies Hielke Boersma 4,0 4,1 4,1
SBI Formaat Frodo de Valk 4,0 4,1 4,0
Breinvoorkeuren NBI® Makheni Zonneveld 3,9 3,5 3,8
Hans van den Hurk Advies, Hans van den Hurk 4,0 3,8 4,0
Stavoor Liesbeth van Bakel en Corinne Theloosen 3,6 3,8 3,7
Odyssee Caroline Geelen 3,9 3,9 3,9
De ambtelijk secretaris Liza Arends 3,3 4,0 3,8

 
Opmerkingen over de organisatie van de dag:
-
Een super goede dag!

- Prettige locatie

- Graag water op tafel en korte pauzes in de workshops

- Er was in de workshop waaraan ik deelnam weinig tijd voor uitwisseling

- Ik heb een plenair moment gemist

Opmerking: Al eerder is toegelicht dat onverwacht is uitgeweken naar deze locatie. Daar was geen grote zaal beschikbaar. Volgende keer weer in ’t Veerhuis met gebruik van een grote zaal voor plenaire momenten.

Suggesties voor thema’s voor een volgende keer:
- Zelfsturing
- Efficiënt lezen van OR-stukken.


Verslag Algemene Vergadering LOMOZ d.d. 7 december 2016

Aanwezig: vijf leden en de bestuursleden Corien de Kloe, Ingrid Meijer (voorzitter) en Cor van Weelden (verslag).

Opening
Ingrid opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen
Ingrid legt uit waarom de bijeenkomst nu in het NBC plaatsvindt. De deelnemers zijn via het emailadres waarmee zij zich aanmeldde op de hoogte gesteld. Een aanwezige merkt op dat zijn de wijziging niet op haar eigen emailadres ontving. Dat wordt nagegaan. Een aanwezige merkt op dat bij aanmelding op de website de ontvangstbevestiging blanco is. Dat wordt verbeterd.

Verslag Algemene Vergadering d.d. 28 september 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verkiezing bestuurslid
Annelies Berende verlaat het bestuur. Jan Willem Dorr heeft zich kandidaat gesteld. Hij heeft ruime ervaring met medezeggenschap in het ziekenhuis in Alkmaar en wil na zijn komende pensionering graag voor LOMOZ actief worden.
Jan Willem wordt met algemene stemmen verkozen.

Begroting 2017

  • Cor licht de begroting toe. Het bestuur doet de volgende voorstellen:
  • De contributie blijft ongewijzigd.
  • Voor deelname van meer dan drie personen van leden wordt € 40 p.p. per Ledenbijeenkomst in rekening gebracht. Dat bedrag komt overeen met de kostprijs. Het bedrag was nu € 25 bij deelname van meer dan vier personen.
    De vergadering gaat akkoord.
  • Voor deelname van personen van niet-leden wordt € 100 p.p. per Ledenbijeenkomst in rekening gebracht. Het bedrag was € 45. Beoogd wordt om de situatie te beëindigen dat niet-lid zijn goedkoper is dan het lidmaatschap. Op voorstel van een aanwezige wordt het bedrag vastgesteld op € 150 met dien verstande dat het bedrag verrekend wordt met de jaar-contributie bij aanvaarding van het lidmaatschap.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ingrid dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.