• Lomozmain

    40 jaar LOMOZ

    zORg voor leiderschap, vernieuwing en werkplezier

Evaluatie Ledenbijeenkomst LOMOZ 21 juni 2017

Tijdens de Ledenbijeenkomst van LOMOZ heeft een evaluatie plaats gevonden van de Algemene Vergadering en van de Themabijeenkomst. In deze notitie daarvan kort verslag. De genoemde beoordelingen van de deelnemers zijn een vijfpuntenschaal: 1 is minimaal en 5 is uitstekend. De Ledenbijeenkomst is bezocht door 93 deelnemers.

Themabijeenkomst Kwaliteit voor morgen!
De themabijeenkomst van LOMOZ was een sponsorendag waarbij negen sponsoren een programmaonderdeel verzorgden, zoals altijd onder hun eigen verantwoordelijkheid. De sponsoren hebben zich ingespannen om een kwalitatief hoogstaand programma te presenteren voor het thema 'Kwaliteit voor morgen'.

Onderstaand de beschrijving van de sponsoren van de door hen verzorgde workshop. De gebruikte presentaties worden op onze website vermeld www.lomoz.org

Workshop: De ambtelijk secretaris van de toekomst
Mirjam Leyser en Liza Arends van OR-ondersteuning www.or-ondersteuning.nl
Organisaties veranderen en de medezeggenschap ontkomt er niet meer aan om zijn werkwijze te ‘vernieuwen’. Of het nu gaat om ‘Medewerkersparticipatie’ of ‘Medezeggenschap binnen de Gouden Driehoek’ dat de medezeggenschap in beweging is, is een feit. Wat betekent dit voor de ambtelijk secretaris? Hoe pak je jouw rol in deze beweging? Hoe verschuiven jouw taken en werkzaamheden? Hoe voorkom je dat je achterblijft? of Hoe pak je de rol van ‘aanjager’ in deze beweging?

Beoordeling:
Presentatie 3,9
Inhoud 3,9
Algemeen 3,9

Workshop: Zorg verandert
Agnes Nibbeling van Agnes Nibbeling Training en Advies. www.agnesnibbeling.nl
De zorg is de afgelopen 15 jaar enorm veranderd. De komende 15 jaar zal dat niet anders zijn. Op basis van voorspellingen over ziekte en gezondheid, bevolkingssamenstelling en ontwikkelingen in de technologie, kan een beeld geschetst worden hoe de zorg er in 2030 ongeveer uitziet. Een andere zorgvraag dwingt tot een ander zorgaanbod. Dat betekent anders organiseren, anders werken. De zorgprofessional zal over 15 jaar in een andere context en op een andere manier samenwerken dan nu. De medezeggenschap in de zorg zal moeten mee veranderen om recht van spreken te houden. Hoe zal dat eruit zien en wat kunnen we leren van alle veranderingen in de afgelopen 15 jaar?

Beoordeling:
Presentatie 4,6
Inhoud 4,5
Algemeen 4,5

Workshop: De medezeggenschap, klaar voor de toekomst?
Marc Kuipers en Nikki van Zunderd van Trainiac www.trainiac.nl
Als er een sector is die zwaar onderhevig is aan veranderingen is het wel de zorg. Om de medezeggenschap hierop goed te laten aansluiten dient deze eigenlijk mee te bewegen met de organisatie. In de praktijk blijkt dit echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan, hoewel ook de Wet op Ondernemingsraden hierin voldoende handvatten biedt. Deze workshop dient twee doelen. Inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn en welke vernieuwing in de medezeggenschap het beste bij uw organisatie past.

Beoordeling:
Presentatie 3,0
Inhoud 2,8
Algemeen 3,1

Workshop: Kwaliteit door Rijnlands denken
Erik Klerks en Alberthe te Brake van Odyssee www.odyssee.nl
Stel dat we allemaal (iets meer) Rijnlands denken, wat zou dat betekenen voor een begrip als kwaliteit? Niet alleen de organisatie, maar ook medewerkers en de medezeggenschap kunnen hierdoor geïnspireerd worden om zo ieder op zijn wijze een bijdrage kan leveren aan een mooie organisatie om te werken die goede zorg levert. In deze workshop krijg je inzicht in de essentiële kernwoorden en denkkaders die verbonden zijn met het Rijnlands denken en werken. Hoe wordt je een ‘DOENKER’ Maar juist ook voor wat het kan betekenen als OR lid. Welke competenties kan je ontwikkelen die passen bij het Rijnlandsmodel Hoe kan je het anders organiseren en een stimulerende rol van medezeggenschap vormgeven?

Beoordeling:
Presentatie 3,7
Inhoud 4,0
Algemeen 4,0

Workshop: Proeverij OR HBU: Geen woorden maar daden in de OR voor de kwaliteit van morgen
Hielke Boersma van HBU Training en Advies www.hbu-training-advies-ondernemingsraad.nl
Kwaliteit bepaal jezelf. Er zijn geen beperkingen voor de OR dus kan zij doen wat zij wil om te krijgen wat ze wil. Maar hoe doe je dat? Hoe vergroot je vandaag de kwaliteit van de medezeggenschap? De OR is autonoom en zelfstandig in haar denken en handelen. Tijdens deze proeverij krijg je enkele handen vol met handreikingen hoe de OR maar vooral jijzelf tot actie kan overgaan. Dus eerst woorden dan jullie daden! De ingrediënten: kennis over het brein, de organisatie, WOR, ervaring uit de praktijk, psychologie en humor. Je ontvangt een reader met de ingrediënten zodat je het nog eens kan teruglezen, delen en kan namaken.

Beoordeling:
Presentatie 3,1
Inhoud 3,2
Algemeen 3,3

Workshop: Kantelende werktijden, hogere kwaliteit?
Hans van den Hurk, Hans van den Hurk Advies hansvandenhurk-advies.nl/cms/
Vanaf 1 juli 2017 verdwijnen veel regels omtrent werktijden uit de cao-VVT (verpleging, verzorging, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg). Daarvoor in de plaats komt een “ondernemingskader”, vastgesteld door ondernemingsraad en bestuurder. De bedoeling is dat werknemers (teams) meer, en de werkgevers minder greep krijgen op de werktijden. Tenminste, als bestuurder en ondernemingsraad dat allebei willen, natuurlijk. Anders blijven de cao-regels van kracht. Hoe zorg je dat de werktijden kwalitatief verbeteren? Ofwel, wat is verstandig om in een dergelijk “ondernemingskader” op te nemen? En hoe voorkom je dat de kwaliteit van werktijden achteruit gaat omdat de OR er even het hoofd niet bij had? In deze workshop bekijken we wat kwalitatief goede werktijden zijn, beoordelen we “ondernemingskaders”, en wisselen we ervaringen uit.

Beoordeling:
Presentatie 4,4
Inhoud 4,4
Algemeen 4,5

Workshop: Kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid
Liesbeth van Bakel van Stavoor en DASMO www.stavoor.nl
In de zorg is er een grote verscheidenheid aan certificeringen, kwaliteitskaders en keurmerken. De vraag is, komen die de kwaliteit van zorg echt ten goede of zijn medewerkers alleen drukker met de administratie om te voldoen aan alle voorwaarden en regeltjes? Ofwel wat betekent dit voor de kwaliteit van arbeid van medewerkers? We willen graag terug naar de bedoeling in de zorg. Wat is de meerwaarde van deze keurmerken en certificeringen, wat levert het op voor de kwaliteit van de zorg? We bespreken wat de betrokkenheid van de OR is bij het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Wat is de focus van de OR? Vervolgens is het de vraag hoe de OR dat doet en wat daarvoor nodig is. Natuurlijk staan we ook stil bij de rol van de ambtelijk secretaris.

Beoordeling:
Presentatie 3,5
Inhoud 3,5
Algemeen 3,5

Workshop: Kwaliteit vraagt om duurzame inzetbaarheid
Nathalie Kemper van SBI Formaat www.sbiformaat.nl
Het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel is één van de grootste uitdagingen in de zorg. Wat is er nodig aan kwalificaties en hoe zorg je dat je dat binnen krijgt en houdt. Om in de toekomst voldoende gekwalificeerd en gezond personeel te hebben is het belangrijk om te werken aan Duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat over het gezamenlijk vinden van andere, nieuwe oplossingen. Oplossingen waarbinnen medewerkers goed en gemotiveerd hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Waarbij medewerkers betrokken, trots zijn op de organisatie en waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Werk maken van Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een goed imago van werkgevers in de zorgbranche op de arbeidsmarkt. Hoe hoog staat Duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie op de agenda en wat is de rol van u als OR?

Beoordeling:
Presentatie 3,5
Inhoud 3,5
Algemeen 3,5

Workshop: De rol van medezeggenschap bij toenemende diversiteit in de zorg
Koen en Makheni Zonneveld van Breinvoorkeuren NBI®, Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments (NBI®) www.breinvoorkeuren.nl/
De diversiteit onder medewerkers neemt steeds meer toe. De diversiteit onder de cliënten en patiënten neemt steeds meer toe. Is uw organisatie diversiteit competent? Is uw OR diversiteit competent? Nog belangrijker: bent u als individu diversiteit competent? Na deze interactieve workshop zult u hopelijk meer diversiteit competent zijn dan u nu al bent en zult u uw OR kunnen helpen om een zinvolle bijdrage te leveren aan het diversiteit competent maken van uw organisatie.

Beoordeling:
Presentatie 3,2
Inhoud 3,4
Algemeen 3,4

Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2017

Aanwezig: elf leden en de bestuursleden Jan Willem Dor, Corien de Kloe, Ingrid Meijer (voorzitter), Antoinette Schulte (verslag) en Cor van Weelden

Opening en vaststellen agenda
Ingrid opent de vergadering en heet allen welkom. Ze is verheugd met de hoge opkomst van de leden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen
Ingrid is benieuwd naar wat de leden een goed tijdstip vinden voor de Algemene Vergadering. De leden geven aan dat wellicht tussen de workshops aantrekkelijker is, omdat leden er dan toch al zijn. Verder wordt aangegeven dat altijd een deel van de leden geen interesse zal hebben in de Algemene Vergadering. Vooruitlopend op de bestuursvergadering van deze ochtend vraag Ingrid de leden hoe zij verder bij LOMOZ betrokken zouden willen worden. Er spelen natuurlijk veel onderwerpen op dit moment en LOMOZ wil graag voldoen aan de verwachtingen van de leden. De suggesties zijn:
Een bestuur met daarom heen een netwerk om te toetsen hoe de achterban tegen onderwerpen/voorstellen aankijkt.
Een visiedagdeel voor de leden, waarin leden kunnen aangeven waar LOMOZ zich mee bezig moet houden.

Verslag Algemene Vergadering van 7 december 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaaroverzicht 2016, jaarrekening en balans 2016 en verslag Kascommissie
Jan Willem introduceert zich als penningmeester per 2017. De administratie wordt uitgevoerd door Lou Waterman. Jan Willem licht de jaarcijfers toe en geeft toelichting op de vraag over de verschuiving in bestuurskosten/beleidsdagen bestuur.

Het ledenaantal van LOMOZ groeit gestaag zonder dat er actief aan promotie wordt gedaan. LOMOZ zit nog in de startfase na het samengaan met LOOT. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zal het bestuur bekijken hoe omgegaan kan worden met het positieve resultaat.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ingrid dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Beoordeling van de Algemene Vergadering 3,8.

 

Hans v.d. Hurk kanteling zorg.pdf 136.42 KB 03/07/2017 12:54:12
Odyssee Rijnlands denken.pdf 494.43 KB 11/07/2017 08:55:40

Waarom LOMOZ?

Een Een fusie? Een ander organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen  over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LID WORDEN

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de LOMOZ Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.