Begripsbepaling

Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit huishoudelijk reglement bepaalde wordt verstaan onder:

 1. Vereniging: LOMOZ.
 2. Leden: de leden als omschreven in artikel 4 van de statuten.
 3. Afgevaardigden: de door de leden aangewezen vertegenwoordigers in de vergadering.
 4. Gasten: vertegenwoordigers van ondernemingsraden die geen lid zijn van de vereniging.
 5. Deskundige: eenieder die op uitnodiging van het bestuur, al dan niet tegen betaling, een toelichting op een agendapunt c.q. de uitwerking van een ledenbijeenkomst verzorgt.
 6. Statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd bij notariële akte.
 7. Het bestuur: het bestuur zoals omschreven in de statuten van de vereniging.
 8. De algemene vergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 12-16 van de statuten.

Het bestuur

Artikel 2
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle bij wet c.q. de krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement aan het bestuur opgedragen taken.

Artikel 3
Het bestuur verzorgt de externe contacten. Op verzoek van het bestuur kunnen leden externe contacten verzorgen.

De wijze van convocatie van een ledenbijeenkomst en de algemene vergadering

Artikel 4

 1. Jaarlijks worden ten minste vier ledenbijeenkomsten gehouden. Jaarlijks wordt tweemaal een algemene vergadering gehouden, waarin verkiezing van bestuursleden en vaststelling van de begroting en jaarrekening plaatsvinden, evenals de vaststelling van de contributie.
 2. De ledenbijeenkomsten en de algemene vergaderingen worden gehouden op een zo centraal mogelijke plaats in Nederland.

Artikel 5
Op verzoek van het bestuur of van tenminste één/tiende deel van het aantal leden kunnen extra algemene vergaderingen worden gehouden.

Artikel 6
Extra algemene vergaderingen worden overeenkomstig het hiervoor bepaalde uitgeschreven door het bestuur. De oproepingstermijn hiervoor bedraagt ten minste twee weken. Indien het bestuur aan een hiertoe gedaan verzoek geen gevolg geeft, kunnen de leden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de statuten een extra vergadering uitschrijven. De kosten van deze vergadering zijn voor rekening van de vereniging.

Artikel 7

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda.
 2. De agenda wordt minimaal vier weken voor de ledenbijeenkomst en algemene vergadering toegezonden aan de leden.
 3. Leden kunnen ten minste zes weken voor de algemene vergadering bij het bestuur een verzoek indienen tot het opnemen van agendapunten.
 4. De agenda van de algemene vergadering wordt ter vergadering definitief vastgesteld.

De orde van de bijeenkomst en vergadering

Artikel 8
Toegang tot de ledenbijeenkomst en algemene vergadering hebben:

 1. afgevaardigden
 2. gasten
 3. deskundigen
 4. een ieder die hiertoe door het bestuur is uitgenodigd.

De aanwezigheid van de onder b. en d. genoemde personen wordt bij de vaststelling van de agenda aan de aanwezigen medegedeeld.

Artikel 9
Het voorzitterschap van de ledenbijeenkomst en algemene vergadering is in handen van de voorzitter c.q. een door of namens de voorzitter aan te wijzen technisch voorzitter. In een bijeenkomst en vergadering kunnen achtereenvolgens meerdere personen optreden als technisch voorzitter.

Artikel 10
Het bestuur en/of de algemene vergadering kan bepalen dat (een deel van) de vergadering een besloten karakter heeft.

Artikel 11
De voorzitter is bevoegd de ledenbijeenkomst en algemene vergadering te schorsen.

Artikel 12
Discussies verlopen via de voorzitter, tenzij deze anders beslist.

Artikel 13
Indien ter algemene vergadering moet worden gestemd, zijn de bepalingen uit de statuten van overeenkomstige toepassing. Indien afgevaardigden ter vergadering hun stem uitbrengen, geven zij daarmee te kennen, dat zij voor het uitbrengen van de desbetreffende stem voldoende zijn gemandateerd door hun ondernemingsraad.

Artikel 14
Stemmen kunnen worden uitgebracht als volgt:

 1. ter algemene vergadering, hierbij heeft ieder lid een stem
 2. door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, voorafgaand aan de vergadering
 3. bij volmacht.

Bij twijfel omtrent het aantal geldig uitgebrachte stemmen is het oordeel van de voorzitter bindend.

Artikel 15

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de algemene vergadering.
 2. Het verslag wordt in conceptvorm uiterlijk vier weken na de algemene vergadering aan de leden toegezonden.
 3. Het verslag wordt definitief vastgesteld in de eerstvolgende algemene vergadering.

De kascommissie

Artikel 16
De leden van de kascommissie worden benoemd door en uit de afgevaardigden en treden af volgens een rooster van aftreden.

Roosters van aftreden

Artikel 17
De bestuurszetels worden genummerd. Het rooster van aftreden luidt als volgt:
jaar x zetel 1
jaar x+1 zetel 2
jaar x+2 zetel 3
jaar x zetel 4
jaar x+1 zetel 5
enzovoorts

Artikel 18
Van de leden van de kascommissie treedt jaarlijks één lid af. Het plaatsvervangend lid treedt toe tot de commissie. Het aftredende lid is terstond herbenoembaar als plaatsvervangend lid.

Voordracht bestuursleden

Artikel 19

 1. Kandidaat bestuursleden worden voorgedragen door individuele leden en door het bestuur
 2. Bij voorkeur bestaat het bestuur uit meer personen die actief OR-lid zijn dan personen die geen actief OR-lid zijn. Indien na het ontstaan van vacante zetels personen zich kandidaat stellen waarmee de voorkeur niet kan worden voortgezet, stelt het bestuur de voorkeur in een algemene vergadering ter discussie.

Artikel 20

 1. Er wordt over kandidaat bestuursleden gestemd indien meer kandidaten beschikbaar zijn dan het aantal vacante zetels.
 2. Niet verkozen kandidaten worden op een reservelijst van kandidaat bestuursleden geplaatst; kandidaten met de meeste stemmen boven kandidaten met minder stemmen. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur neemt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen plaats in het bestuur.
 3. Het bestuur kan aan de Algemene Vergadering voorstellen om de volgende combinaties van bestuursfuncties te maken:
  - Secretaris en penningmeester
  - Vicevoorzitter en secretaris
  - Vicevoorzitter en penningmeester

Slotbepalingen

Artikel 21
Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt in een algemene ledenvergadering. De leden moeten worden opgeroepen met de mededeling dat het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd en krijgen de voorgestelde wijzigingen schriftelijk of per emailbericht toegezonden. Een besluit tot wijziging is slechts rechtsgeldig, indien de wijziging met twee/derde meerderheid wordt aangenomen in een vergadering waarin twee/derde van de leden aanwezig is. Indien ter vergadering geen quorum aanwezig blijkt te zijn, vindt een oproep voor een tweede vergadering plaats. In deze tweede vergadering kan worden beslist met een twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezig leden. Indien de vereiste twee/derde meerderheid niet wordt gehaald, wordt het voorstel tot wijziging geacht te zijn verworpen.

Artikel 22
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van LOMOZ d.d. 22 juni 2016